Bestyrelsen består af Formand og Næstformand, 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, valgt af og blandt børnehavens forældrekreds, samt én repræsentant for personalet.

Bestyrelsen holder møde ca. hver anden måned fra kl. 19.30 – 21.30. Disse møder afholdes i en god og positiv ånd, hvor alle kan komme med kommentarer og synspunkter. Bestyrelsen er valgt af forældrene for en periode på 2 år (suppleanter dog kun 1 år).

Bestyrelsen lægger, i samarbejde med børnehavens medarbejdere, stor vægt på at give vores børn de bedst mulige rammer for en god og tryg hverdag.

I samarbejde med leder og personale holder børnehaven forældremøder hvert år. I alle lige år holdes et dialogmøde, hvor et konkret tema debatteres på tværs af hele forældrekredsen. I alle ulige år holdes forældremøde på de enkelte stuer.

Vi er, som bestyrelse, med til at planlægge bl.a. arbejdsdag, hvor de forældre, der har mulighed for det, hjælper med stort og småt, både ude og inde.

Bestyrelsen ansætter i samarbejde med personalerepræsentanter leder og souschef.  Ved ansættelse af øvrige personalegrupper har bestyrelsen mulighed for at være repræsenteret i ansættelsesudvalget. Således sikrer vi det fortsat gode forhold og samarbejde forældre, personale og bestyrelse imellem.